Title

海 报 及 单 张
单 张

禁 毒 资 料  单 张 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 资 料 单 张 「 大 麻 係 毒 品 」

marijuana

有 关 大 麻 的 进 一 步 资 料禁毒宣传单张
禁 毒 宣 传 单 张 「 企 硬 ! 唔 take 嘢 向 毒 品 说 不 ! 」海 报

禁 毒 海 报 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 报 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 报 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 报 「 大 麻 係 毒 品 」
禁毒海报「Take到上瘾,无咗人生」
禁毒海报「Take到上瘾,无咗人生」
禁 毒 海 报 「 『  冰 』 会 溶 咗 你 个 脑 」
禁毒海报「『冰』会溶咗你个脑」
禁 毒 海 报 「 贩 毒 	无 好 下 场 ! 」
禁毒海报「贩毒无好下场!」
禁 毒 海 报 「 企 硬 ! 唔 take 嘢 向 毒 品 说 不 ! 」
禁毒海报「企硬!唔take嘢向毒品说不!」
禁毒海报「冰」毒会上瘾 (文字版本)
禁毒海报「冰」毒会上瘾
禁毒海报「毒品 搣甩佢!」(一) (文字版本)
禁毒海报「毒品 搣甩佢!」(一)
禁毒海报「毒品 搣甩佢!」(二) (文字版本)
禁毒海报「毒品 搣甩佢!」(二)
archive

使用 Adobe Acrobat Reader 资 料 以 Portable Document Format (PDF) 档 案 格 式 储 存 , 须 用 Adobe Acrobat Reader 来 观 看 或 列 印 。