Title


禁 毒 教 育 和 宣 傳

「 特 務 靈 靈 狗   掃 毒 好 幫 手 」 展 覽
展 板 內 容
請 按 圖 放 大
香港海關搜查犬展覽(文字版本)   香港海關搜查犬展覽(文字版本)
 
香港海關搜查犬展覽(文字版本)   香港海關搜查犬展覽(文字版本)
 
香港海關搜查犬展覽(文字版本)
回 頁 首最 近 修 訂 日 期 : 2009 年 11 月 12 日