Title

大 麻 係 毒 品

大 麻 禍 害 知 多 點

禁 毒 宣 傳 單 張 ( 大 麻 係 毒 品 )

禁 毒 宣 傳 單 張 – 大 麻 係 毒 品 ( 整 合 版 )

禁 毒 宣 傳 單 張 – 大 麻 係 毒 品


請 按 圖 放 大 個 別 分 頁 。

禁毒宣傳單張(大麻係毒品)1
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)2
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)3
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)4

禁毒宣傳單張(大麻係毒品)5
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)6
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)7
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)8

禁毒宣傳單張(大麻係毒品)9
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)10
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)11
 
禁毒宣傳單張(大麻係毒品)12

關 於 大 麻 二 酚 (CBD) 產 品 的 資 料

有 關 大 麻 的 更 多 資 料

2021 年 9 月 24 日 「 應 對 吸 食 大 麻 問 題 」 網 上 專 題 講 座

電 視 節 目

電 視 宣 傳 短 片

禁 毒 海 報

禁 毒 基 金 贊 助 的 活 動