Title

海 報 及 單 張
單 張

禁 毒 資 料  單 張 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 資 料 單 張 「 大 麻 係 毒 品 」

marijuana

有 關 大 麻 的 進 一 步 資 料禁毒宣傳單張
禁 毒 宣 傳 單 張 「 企 硬 ! 唔 take 嘢 向 毒 品 說 不 ! 」海 報

禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁毒海報「Take到上癮,無咗人生」
禁毒海報「Take到上癮,無咗人生」
禁 毒 海 報 「 『  冰 』 會 溶 咗 你 個 腦 」
禁毒海報「『冰』會溶咗你個腦」
禁 毒 海 報 「 販 毒 	無 好 下 場 ! 」
禁毒海報「販毒無好下場!」
禁 毒 海 報 「 企 硬 ! 唔 take 嘢 向 毒 品 說 不 ! 」
禁毒海報「企硬!唔take嘢向毒品說不!」
禁毒海報「冰」毒會上癮 (文字版本)
禁毒海報「冰」毒會上癮
禁毒海報「毒品 搣甩佢!」(一) (文字版本)
禁毒海報「毒品 搣甩佢!」(一)
禁毒海報「毒品 搣甩佢!」(二) (文字版本)
禁毒海報「毒品 搣甩佢!」(二)
archive

使用 Adobe Acrobat Reader 資 料 以 Portable Document Format (PDF) 檔 案 格 式 儲 存 , 須 用 Adobe Acrobat Reader 來 觀 看 或 列 印 。