Title

海 報 及 單 張 資 料 庫
單 張

禁毒宣傳單張
禁 毒 宣 傳 單 張 「 企 硬 ! 唔 take 嘢 向 毒 品 說 不 ! 」禁毒宣傳單張
禁 毒 宣 傳 單 張 「 大 麻 係 毒 品 」海 報

禁毒海報「企硬!唔take o野」
禁毒海報「企硬!唔take o野」
禁毒海報「企硬!唔take o野」
禁毒海報「朋友?叫你吸毒,點會係朋友!」
禁毒海報「咪再收埋自己,即刻搵人幫你」(文字版本)
禁毒海報「咪再收埋自己,即刻搵人幫你」
禁毒海報「186 186毒品問題求助熱線」(文字版本)
禁毒海報「186 186毒品問題求助熱線」
禁毒海報「大麻會上癮」 (文字版本)
禁毒海報「大麻會上癮」
禁毒海報「可卡因 = 白粉會上癮」(文字版本)
禁毒海報「可卡因 = 白粉會上癮」
禁毒海報「K仔」(文字版本)
禁毒海報「K仔」
禁毒海報「K仔 = 海洛英 同樣會令人上癮」(文字版本)
禁毒海報「K仔 = 海洛英 同樣會令人上癮」
禁毒海報「亂飲咳藥水╱揩天拿水 = 吸毒!」
禁毒海報「亂飲咳藥水╱揩天拿水 = 吸毒!」
禁毒海報「請人索K、take o野 = 販毒!」
禁毒海報「請人索K、take o野 = 販毒!」
禁毒海報「吸毒係嚴重罪行!」
禁毒海報「吸毒係嚴重罪行!」
禁毒海報「舉報毒品罪案!」
禁毒海報「舉報毒品罪案!」
禁毒海報「唔想咁就玩完?即打186 186求助」
禁毒海報「唔想咁就玩完?即打186 186求助」
禁毒海報「堅拒冰、可卡因 誓保身心健康」
禁毒海報「堅拒冰、可卡因 誓保身心健康」
禁毒海報「堅拒毒品 誓保幼嫩肌膚」
禁毒海報「堅拒毒品 誓保幼嫩肌膚」
禁毒海報「支持及接納戒毒設施」
禁毒海報「支持及接納戒毒設施」
禁毒海報「抗毒知識」
禁毒海報「抗毒知識」

使用 Adobe Acrobat Reader 資 料 以 Portable Document Format (PDF) 檔 案 格 式 儲 存 , 須 用 Adobe Acrobat Reader 來 觀 看 或 列 印 。