Title

禁毒宣傳資源

禁毒影音宣傳片

電視宣傳短片:
   
禁毒影片:
archive
禁毒宣傳聲帶:
archive
   
電台節目:
archive
   

禁毒宣傳單張及海報

單張:

禁 毒 宣 傳 單 張 ( 大 麻 係 毒 品 )

禁 毒 資 料  單 張 「 大 麻 係 毒 品 」


有 關 大 麻 的 進 一 步 資 料

   
海報:
禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
禁毒海報「Take到上癮,無咗人生」
禁毒海報「Take到上癮,無咗人生」
禁 毒 海 報 「 『  冰 』 會 溶 咗 你 個 腦 」
禁毒海報「『冰』會溶咗你個腦」
禁 毒 海 報 「 販 毒 	無 好 下 場 ! 」
禁毒海報「販毒無好下場!」
   
archive

以不同族裔人士為對象的禁毒刊物

archive

展板

請 按 圖 放 大
禁毒巡迴展覽展板(一)   禁毒巡迴展覽展板(一)   禁毒巡迴展覽展板(一)   禁毒巡迴展覽展板(一)

禁毒巡迴展覽展板(一)   禁毒巡迴展覽展板(一)   禁毒巡迴展覽展板(一)  

禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)

禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)

禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)

禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)

禁毒巡迴展覽展板(一)
 
禁毒巡迴展覽展板(一)
報告及文件
archive

如何索取刊物或借用海報

如 欲 索 取 刊 物 或 借 用 展 板 , 可 填 妥 申 請 表 格 後,以 電 郵 或 傳 真 方 式
聯 絡 禁 毒 處 職 員 :
申 請 表 格: 申 請 表 格
傳 真: 2810 1790
電 話: 2867 2767
電 郵: sbenq@sb.gov.hk
地 址: 香 港 金 鐘 道 66 號 金 鐘 道 政 府 合 署 高 座 30 樓

使用 Adobe Acrobat Reader 部 分 資 料 以 Portable Document Format (PDF) 檔 案 格 式 儲 存 , 須 用 Adobe Acrobat Reader 來 觀 看 或 列 印 。